De Duivenvoordecorridor vormt een ecologische verbinding tussen het Groene Hart en de kust: van laag naar hoog, van nat naar droog. Dit zorgt voor een grote diversiteit aan flora en fauna.

Bestaande natuurwaarden blijven behouden en worden waar mogelijk uitgebreid. Ontwikkeling van het gebied levert niet alleen een bijdrage aan versterking van recreatie en groenbeleving maar zorgt ook voor meer verschillende soorten planten en dieren. Het gaat dan onder meer om een aantal ecologische maatregelen die stepping stones creëren en barrières opheffen.

zon

Planten

Op kasteel Duivenvoorde zijn de aanwezige dier- en plantensoorten gedetailleerd in kaart gebracht. Op het landgoed staan eiken- en essenbomen die vaak op oude buitenplaatsen te vinden zijn. Naast de inheemse soorten maken ook uitheemse soorten en cultuurvariëteiten deel uit van de boom- en struiklaag.  Er komen hier verschillende zeldzame plantensoorten voor: Italiaanse aronskelk, voorjaarshelmbloem, gele dovenetel en wilde hyacint.  Ook komen diverse ‘minder algemene’ soorten voor zoals bosanemoon, lelietje van dalen, rode kornoelje, reuzen zwenkgras, ruw vergeet- me-nietje, vogelmelk, veelbloemige salomonszegel, aalbes, kruisbes en bloedzuring. De volledige inventarisatielijst beslaat maar liefst zeven A-viertjes. De graslandjes bij het kasteel worden al jaren botanisch beheerd om de soortenrijkdom in stand te houden. De restauratie van het park biedt kansen dat het aantal soorten toeneemt.

Vogels en andere dieren

Vooral veel vogels maar ook knaagdieren als de eekhoorn zijn in grote getale aan te treffen op en rond Duivenvoorde.  Onderstaande lijst geeft een goede indruk van de soorten.

Broedvogels: fuut, blauwe reiger, knobbelzwaan, wilde eend, nijlgans, buizerd, boomvalk, torenvalk, fazant, waterhoen, meerkoet, houtsnip, houtduif, tortelduif, Turkse tortel, koekoek, bosuil, ijsvogel, grote bonte specht, groene specht, boeren zwaluw, witte kwikstaart, wielewaal, spreeuw, Vlaamse gaai, ekster, kauw, zwarte kraai, winterkoning, heggemus, spotvogel, fluiter, zwartkop grasmus, fitis, tjiftjaf, goudhaantje, grauwe vliegenvanger, gekraagde roodstaart, roodborst, nachtegaal, merel, zanglijster, grote lijster, glanskop mees, pimpel mees, koolmees, staartmees, boomklever, boomkruiper, huismus, ringmus, vink, goudvink, groenlink, putter en kneu.

Vissen: snoek, karper, kroeskarper, zeelt, riviergondel, bittervoorn, brasem, bliek, vetje, blankvoorn, ruisvoorn (rietvoorn), kleine modderkruiper, aal, kwabaal, tiendoornig stekelbaarsje, baars, snoekbaars, zonnebaars en pos.

Zoogdieren: egel, dwergspitsmuis, bosspitsmuis, mol, vleermuizen, konijn, haas, eekhoorn (opvallend aanwezig), muskusrat, woelrat, waterrat, veldmuis, dwergmuis, bosmuis, zwarte rat, bruine rat, huismuis, vos, hermelijn, wezel, nerts, bunzing en ree.